top of page

Program Trenéři ve škole pomáhá řešit problém s pohybem dětí v souvislostech


České děti mají kritický nedostatek pohybu, což má zásadní vliv na jejich fyzické, mentální a duševní zdraví. Ovlivnit rodinné zázemí je složité, a tak jediné prostředí, ve kterém je možné zasáhnout pohybové kompetence všech dětí, je škola. Situaci se kromě dalších subjektů snaží již 5.rokem řešit program Trenéři ve škole, který je

založený na pomoci proškolených sportovních trenérů učitelkám v hodinách TV na 1.stupni základních škol a v mateřských školách.

 

Česko se dle údajů WHO v roce 2021 dostalo na 1.místo v nadváze dětí. Podle údajů MZČR 27 % dětí ve věku 5 až 17 let trpí obezitou. Do roku 2030 je predikce, že 35% české populace bude obézní. Tato dramatická zjištění nejsou odrazem Covidového období, ale trpkou realitou posledních několika desítek let v ČR.

Tento stav je dlouhodobý. Po covidovém období došlo ještě k umocnění zdravotních aspektů nedostatku pohybu dětí. Kvůli nedostatečným pohybovým kompetencím exponenciálně roste také úrazovost dětí. Je proto nezbytné zlepšit pohybovou výchovu dětí především v předškolním a mladším školním věku, tedy na 1.stupni základních škol. Jde o období, ve kterém děti získávají základní pohybové návyky, kompetence a vztah k pohybu obecně.

 

Alespoň částečné řešení stávající situace nabízí program Trenéři ve škole v podobě zapojení proškolených sportovních trenérů v hodinách TV na 1.stupni, kde trenéři pomáhají učitelkám s náplní, organizací i bezpečností hodin TV. „Každý den docházíme v práci s dětmi k novým zjištěním a snažíme se je přenášet do dalších školení trenérů, neboť jejich činnost ve školách je skutečně zásadně odlišná od praxe v klubech. Každý nový trenér přináší inspiraci nejen do školy, ale i všem ostatním trenérům, což je na tomto procesu skvělé a ve výsledku je to benefit pro děti a paní učitelky,“ vysvětluje pedagog a předseda spolku Trenéři ve škole Antonín Barák starší.

Více než 70 % elementaristek aktuálně nemá specializaci na tělesnou výchovu, a proto je přínos sportovních trenérů zcela zásadní pro pohybové základy, pestrost, bezpečnost a zapojení všech dětí v minimálním čase určeném pro pohyb dětí na školách. Stejně tak, jako obsah, je nedostatečný i počet hodin pohybu dětí ve školním čase.

Děti v ČR mají 2 vyučovací hodiny tělesné výchovy týdně, což je reálně 70–80 minut řízené pohybové aktivity za týden. Jde o zcela nedostatečný objem, neboť děti dle odborných studií potřebují pro zdravý vývoj denně alespoň 90 minut pohybové aktivity ve vysoké intenzitě.

 

Pro srovnání v Polsku mají děti 6 hodin TV týdně a vzhledem k nedostatečnosti plánují zvýšení na 10 hodin týdně. V severských zemích mají děti 4–8 hodin TV a navíc pravidelné hodiny pohybových aktivit včetně prodloužených přestávek. Slovenská vláda zavedla zapojení sportovních trenérů do hodin TV centrálně jako pilotní projekt na zlepšení pohybových kompetencí dětí. Tuto problematiku řešila na celostátní konferenci 9. prosince 2022 v Bratislavě, kam byli pozvání i vládní představitelé ČR. „Naše studie ukazují, že lidé s pozitivním návykem sportovat jsou zdravější, psychicky odolnější a mentálně výkonnější. Tyto pilíře musíme budovat celoplošně již v dětském věku, kdy je motivace k pohybu přirozená a snadno se z ní vytváří celoživotní návyk.  Program Trenéři ve škole primárně tyto cíle sleduje, což je v dnešní sedavé době nejlepší investice pro zdraví a výkonnost příštích generací,“ přidává oborný pohled sportovního psychologa PhDr. Tomáš Gurský, PhD, který působí ve vedení programu na Slovensku a jako školitel programu TVŠ v České republice i na Slovensku 

 

Zásadní otázkou je, v jakém stavu budou české děti za pár let a v jaké stavu budou v budoucnu jejich děti. Může to být gigantická zátěž na zdravotnictví a problém pro společnost. „Zlepšení pohybových kompetencí dětí má významný vliv na zdraví i produktivitu národa. Jedná se o celospolečenské téma, zasahující nejen školství, ale především zdravotnictví, vnitro, obranu země, místní rozvoj a v neposlední řadě i reprezentaci České republiky,“ zdůrazňuje člen představenstva spolku Ondřej Lípa. 

 

Aktuálně je pro řešení situace využíván také Program Trenéři ve škole (TVŠ)

Program vznikl dlouho před covidovým obdobím na základě snahy o okamžité řešení situace kolem pohybových kompetencí dětí. Jde především o fyzické, ale i mentální zdraví dětí, včetně jejich schopností se učit, rozhodovat, řešit situace, rozvíjet pozornost a paměť.

Díky dostatečné a správné pohybové aktivitě se přirozeně rozvíjí také mozek, kognitivní procesy a neurální síť. To vše vede ke zvýšení kompetencí dětí ve všech oblastech jejich činnosti. Ve školkách, kde program TVŠ spolupracuje s projektem Lokomoce, ale především pak na 1.stupni základních škol, je výrazné procento učitelů bez specializace na tělesnou výchovu, a přitom jde o zásadní období, kdy si děti budují vztah k pohybu a správné pohybové návyky.


Jak výuka tělocviku s profesionálním trenérem vypadá?

Na 1.stupeň základních škol k učitelkám chodí proškolení trenéři různých sportů do tandemové výuky a musí být proškolení na práci se školními dětmi. Ta se totiž poměrně výrazně liší z pohledu času, počtu i typologie dětí, od těch, se kterými trenér pracuje ve sportovním oddílu. Trenér nepřebírá hodinu namísto paní učitelky, ale plánuje obsah, spolupracuje s učitelkou, inspiruje ji a zapojuje ji do jednotlivých činností. To je jeden ze základních principů. Díky přítomnosti trenéra je v hodině podstatně vyšší aktivita, pestrost, zapojení všech dětí, a zároveň i bezpečnost, neboť tělocvik je na organizaci a bezpečnost logicky náročnější než ostatní předměty.

„Nutně potřebujeme, aby se hýbaly všechny děti, včetně těch s poruchami chování, a to je pro jednoho člověka, často bez specializace na tělesnou výchovu, momentálně velký problém. Navíc opravdu všechny děti dokážeme zasáhnout jen ve škole,“ dodává Antonín Barák.  


Jaké jsou ohlasy dětí, učitelů, rodičů? 

Program je zcela neselektivní, tzn. že zasahuje všechny děti, sporty v lokalitě bez jakéhokoliv tlaku na přímé náborování, i proto je přijímán s nadšením, počínaje dětmi, rodiči, učitelkami i řediteli škol konče. Trenéři již po několika týdnech zaznamenávají zřetelný progres v pohybových kompetencích dětí, a zároveň znatelně roste i širší členská základna sportovních oddílů. „Víme, jak důležité je pro rodiče zdraví jejich dětí, takže velmi dbáme také na bezpečnost, a proto všichni trenéři procházejí i školením zdravovědy pod vedením záchranářů,“ upřesňuje jeden z důležitých aspektů školení lektorka a členka vedení programu Tereza Mezulianková.

  

Analýza a výzkum v rámci programu TVŠ

Vedení programu dlouhodobě usiluje na úrovni resortů o systematické řešení problematiky, a také nově spolupracuje s fakultami v Praze a v Liberci v oblasti vzdělávání učitelek a s FTVS na chystaném výzkumu vlivu systematické pohybové aktivity dětí na jejich fyziologický i mentální vývoj. „Spolupráce s akademickou půdou je pro nás velmi podstatná a přínosná. Nejen z pohledu odbornosti, ale i systémovosti naší činnosti. Věříme, že s ohledem na dobu i rozsah našeho působení už můžeme přinést do diskuse důležitá zjištění i data. Dlouhodobě jsme ale hledali také možnost výzkumu a teď jsme už velmi blízko díky spolupráci s FTVS,“ říká s optimismem Antonín Barák. 

V ČR se program realizuje v místech, kde o něj zřizovatelé a školy projeví sami zájem. Stalo se tak ve většině pražských městských částí a na dalších místech ČR. Například v Opavě, Krnově, Brně, Karlových Varech, Č. Budějovicích, Příbrami, Kladně, Kutné Hoře, Pardubicích, Liberci, Písku, a řadě dalších. Zájem o proškolení svých inspektorů projevila také Česká školní inspekce.

 

Situace je vážná, financování na lokální úrovni dlouhodobě neudržitelné.

Náklady na pomoc sportovních trenérů v hodinách TV nesli v uplynulých 2 letech zřizovatelé, ale jejich rozpočty pro tento účel dlouhodobě nestačí. V kontextu výše uvedené problematiky je nezbytné, aby se téma koncepce práce s dětmi ve školách, objem jejich pohybových aktivit a dalšího financování posunulo na vládní úroveň. „Snažíme se situaci řešit ve spolupráci s dalšími subjekty, které se této problematice také věnují. Jsme rádi, že se k tématu odpovědně staví například vedení hl. města Prahy, a zároveň někteří lidé na ministerstvu školství. Jsou to dobrá znamení, ale přesto potřebujeme dojít k zásadnějšímu zlepšení situace v souvislosti s nedostatkem pohybu dětí v ČR,“ uzavírá za spolek Trenéři ve škole Ondřej Lípa.

Comments


bottom of page